رامین راستاد و حامد کمیلی در مقابل یک بنای تاریخی در کاشان