تغییرات ناموفق کواچ، تغییرات موفق آلکنو

ایران در حالی سومین شکست خود در جام جهانی را تجربه کرد که در تغییرات لحظه ای تاکتیکی هم عملکرد خوبی نداشت.

شروع خوب، پایان بد

در ابتدای بازی تیم والیبال ایران شروع خوبی را داشت و جریان بازی تحت کنترل تیم ایران قرار داشت. حملات متنوع ایران ، دریافتهای خوب و سرویسهای هدف دار همه و همه گویای شروع عالی تیم کشورمان بود. دستور کار تیم روسیه استفاده از سرعت در حمله بود و تا حد زیادی در این امر موفق بودند که این نوعی حربه آنها بود با توجه به آرایش بسیار تهاجمی روسیه که شماره 17 یعنی میخاییلوف روسی در پست قدرتی قرارگرفت و موزرسکی در قطرپاسور قرار داشت ،طبیعی بود که اصلی ترین تمرکز تیم ایران به حملات دو سر آنتن روس ها برود ولی روسیه به نوعی ضد آنالیز بازی میکرد، البته این موضوع در پوئن حساس پایانی به روسیه لطمه زد . زمانی که ساعد به بوتکوی روسی رسید و او پاس سرعتی را رها کرد ولی با حمله ای که بازیکن شماره 20 سرعتی آنها کورکائف به اوت زد 24-24 بازی برابر شد دلیل این امر هم همان عدم تجربه کافی کورکائف جوان 21 ساله روسی برای آن پوئن حساس بود که بازی برابر شد البته همان طرح و نقشه هم در پوئن بعدی در دستور کار معروف قرار گرفت که ایران هم در حمله سرعتی ناموفق عمل کرد.

فقط 3 سرویس موزیرسکی را خوب دریافت کردیم!

در ست اول موزرسکی گره گشای کار برای روسیه بود، در پوئن 18-16 به سود ایران به محل سرویس رفت و این دنده زمانی بود که روسیه پاسورش در منطقه 4 قرار داشت. سرویسهای پرشی سریع ومتنوع باعث شد نتیجه 22-18 به سود روسیه تغییر یابد.

البته در مقطع پایانی بازی، کواچ برای تقویت دریافت، قائمی را به جای غفور داخل زمین فرستاد و حتی در این دنده تیم ایران با 4 دریافت بازی کرد ولی سرویس موزرسکی موفق تر از دریافت 4 بازیکن ایران بود و جالب اینکه قائمی در حمله موفق عمل کرد!

در مجموع موزیرسکی سرویسهایش به نوع زیر ارسال کرده است:

از لحاظ مسیر سرویس : موزرسکی تمام سرویسهای خودرا به منطقه شش و یک زمین زده است.

از لحاظ آماری: موفقیت سرویس او 53 درصد میباشد که بسیار آمار خوبی است.

از لحاظ نوع: سرویس پرشی از منطقه یک زمین خودی میباشد.


عملکرد سرویس او بدین صورت بوده است: در کل 19 سرویس زده است که 4 امتیاز منفی داشت، 3 پوئن مستقیم سرویس گرفته است 5 سرویس عالی زده است که دریافت تیم ما بیرون تر از خط یک سوم بوده و به نوعی به پاسور نرسیده است 3 سرویس او خوب بوده به نحوی که دریافت ایران روی خط یک سوم رسیده و تقریبا سرعتی زنهای ایران از کار افتادند 3 سرویس ساده زده است که دریافت ما عالی رسیده است و یک سرویس زده است که دریافت اول تیم ما به داخل زمین روسیه رفته است!

تغییرات ناموفق ایران،تغییرات موفق روسیه

با نگاهی به این بازی یک نکته بسیار پررنگ وجود دارد آن هم بازیکنان ذخیره که وارد زمین بازی شدند و آیا اثربخش بودند یا خیر؟

در تیم ایران حضور بازیکنان ذخیره موثر نبود و اوج این موضوع در ست دوم در امتیاز 14-14 امتیازی بود که فرهاد قائمی به جای میرزاجانپور وراد زمین شد که روند حمله تیم ایران را با افت شدید همراه کرد و قائمی در آن مقطع بازی، در حمله ناموفق عمل کرد و نتیجه به 20-16 تبدیل شد تا میرزاجانپور به جای خود برگردد.

اما در مقابل تغییرات روسیه اکثرا اثر بخش و کاری بود .حضور ولازوف دفاع وسط شماره 11 روسیه که جایگزین کوراکوئف جوان شد بسیار موثر بود، حتی زمانی که ویکتور پلاتوف قطر پاسور ذخیره و بیست ساله وشماره 14 روسیه که برای سرویس پرشی وارد زمین شد یک امتیاز را کسب نمود. حضور سیووشلز بازیکن قدرتی روس حضور ایلینیخ و … همه تغییراتی بود که آلکنو سرمربی کهنه کار روسیه را در این مسابقه حساس سه بر صفر مقابل ایران پیروز کرد.