مذاکره بازين براي اپراتور سوم اتلاف وقت است

علي مطهري درگفت وگو با خبرنگار سازمان خبري  موبنا با بيان اينكه هم اکنون وزارت ارتباطات به منظور تعيين برنده اپراتور سوم تلفن همراه در حال مذاکره با کنسرسيوم زين ايران است گفت: به دليل تفاوت بالاي قيمت پيشنهادي کنسرسيوم تامين اتصالات نسبت به كنسرسيوم زين ايران، مذاکره با اين کنسرسيوم با مسئله همراه است ونمي توان اين کنسرسيوم را برنده تلقي کرد.
رئيس کميته مخابرات مجلس تصريح کرد: به خاطرتفاوت قيمت برنده سوم درمقايسه با برنده اول و دوم  بالا بوده بهتر است مزايده اپراتور سوم دوباره تجديد شود.
مطهري ادامه داد: سيستم نظارتي مراحل مزايده را پيگيري  مي کند و وزارت ارتباطات بايد با دقت مراحل  مزايده اپراتور سوم را بررسي خواهد کرد.
 گزارش موبنا حاکي است، کنسرسيوم تامين اتصالات متشکل از شرکت تامين تله کام وابسته به شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي و اپراتور اماراتي اتصالات بود که 23دي ماه به عنوان برنده نهايي مزايده اپراتور سوم تلفن همراه کشور انتخاب شد .
قراربود اين اپراتور ظرف 15سال، مبلغ 16-هزار ميليارد ريال به دولت پرداخت و 17ميليون مشترک جذب کند.
اين درحاليست که مسئولان وزارت ارتباطات معتقدند که کنسرسيوم تامين اتصالات به دليل عدم ايفاي تعهدات خود نتوانست ازفرصت سرمايه گذاري در پروژه اپراتور سوم تلفن همراه ايران استفاده کند.
117/20

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا