کشف مرکز آموزش کودکان داعش در استانبول

پلیس ترکیه از کشف مرکز آموزش کودکان توسط شماری از مظنونان ارتباط با داعش در شهر استانبول خبر داد.

تحقیقات پلیس این کشور نشان می دهد که این افراد از زیر زمین آپارتمانی هایی در دو محله استانبول به عنوان مرکز آموزش القاعده استفاده می کردند.

در این مراکز افراد دستگیر شده که عمدتا ازبک تبار می باشند مبادرت به آموزش کودکان مشغول می کردند و به آنها اصول اعتقادی گروه تروریستی داعش را آموزش می دادند.

176/