همسرم دائم امر و نهی می کند

مرد جوان زمانیکه دید همسرش به او دستور می دهد و مرتب راهنمایی اش می کند، تصمیم به جدایی گرفت.

جوان، چندی پیش مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و در خصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضی همسرم تصور می کند خیلی می فهمد و مرتب می خواهد مرا نصیحت کند. هرکاری می کنم مرا بازخواست می کند و از قبل به من می گوید که راه درست چیست.

وی افزود:من حتی یک تصمیم هم نمی توانم برای زندگی ام بگیرم و همه چیز را باید با همسرم هماهنگ کنم. همیشه او است که به می گوید چکار کنم و یا چه حرفی بزنم. مرتب می خواهد به من راه درست را یاد بدهد و یا مرا راهنمایی کند.

مرد جوان ادامه داد:همسرم هر لحظه مرا تحت فشار قرار می دهد و به من امر و نهی می کند. کافی است که یکبار بر خلاف میل او عمل کنم و یا بدون اینکه به حرف هایش گوش دهم کاری را انجام دهم، آن وقت است که زندگی برایم مثل جهنم می شود و همسرم از صبح تا شب با من دعوا می کند که چرا به حرفهایش گوش ندادم. باور کنید از اینکارهای همسرم خسته شدم و هرچه هم با او صحبت کردم تا دست بردارد، فایده ای نداشت. برای همین تصمیم به جدایی گرفتم.

بعد از صحبت های این مرد، قاضی همسرش را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت هایش را بشنود.‎