حذف یک خبر از روزنامه صهیونیستی

یک روزنامه صهیونیستی، خبری را که درباره سفر جوانان مغربی به "اسرائیل" منتشر کرده بود، حذف کرد.

العالم: روزنامه “جیروزالیم پست” روزسه شنبه گذشته خبری را درباره عزیمت سی جوان مغربی به سرزمین های اشغالی درتابستان امسال درچارچوب برنامه ای برای آماده کردن آنان برای مهاجرت و خدمت در ارتش رژیم اسرائیل منتشر کرده بود که آن را حذف کرد.

پایگاه مغربی “لکم” ضمن انتشار این خبر حذف شده، نوشت: هنگامی که خواننده به عنوان موضوع مراجعه می کند، به سایت جیروزالیم پست ارجاع داده می شود و در آنجا می بیند که این خبر وجود ندارد و حذف شده است.

پایگاه “لکم” این موضوع را قبل ازاینکه دیگر پایگاه های اینترنتی در داخل مغرب و خارج آن را منتشر کنند، دوباره منتشر و به عربی ترجمه کرد.

روزنامه ” جيروزاليم پست ” به نقل از ترتیب دهندگان این برنامه نوشته بود؛ گروهی متشکل از 30 جوان از یهودیان مغربی ماه ژوئیه گذشته با هواپیما و از طریق رم به اسرائیل رفتند تا در یک دوره آموزش جسمانی و ذهنی یک ماهه شرکت کنند.

براساس این گزارش، این برنامه از سوی موسسه نظامی “امیشای” و با همکاری اتحادیه صهیونیستی اسرائیلی و سازمان صهیونیسم جهانی ترتیب داده شده بود و این طرح تحت نظر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اجرا می شود.