دختر مهناز افشار در آغوش مهراوه شریفی نیا/ عکس

مهراوه شریفی نیا عکسی با دختر مهناز افشار در اینستاگرام خود منتشر کرد.

مهراوه شریفی نیا با انتشار این عکس در اینستاگرام خود نوشت:

يعنى مى شه در جهان
حسى بهتر از حسِ لحظه اى كه
انگشتت رو
دستِ كوچك يك فرشته
مى گيره
وجود داشته باشه؟ا
____________

يك آغوش دلچسب