جولان متکدیان ثروتمند در تهران

در حالی که در قانون جمهوری اسلامی ایران تکدی گری جرم است متکدیان تهرانی به طور متوسط بین سه تا هفت میلیون تومان درآمد دارند که به علت کمک های دلسوزانه مردم تعداد آنها در حال افزایش است.

فرزاد هشیار مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران با بیان این مطلب در برنامه پیشخوان خبر و با اشاره به تعداد کارتن خواب های تهران گفت: تهران بیش از 20 هزار کارتن خواب دارد که این تعداد اگرچه نسبت به آمارهای جهانی رقم کمی است اما همین تعداد هم برازنده ایران اسلامی نیست .

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران درادامه گفت: طیف وسیع متکدیان تهرانی به انواع مواد مخدر اعتیاد دارند که روزانه توسط شهرداری و پلیس جمع آوری و ساماندهی می شوند.

هوشیار در ادامه گفت: اولین عاملی که تکدیگری را در پایتخت تسری بخشیده خود مردم هستند زیرا در فرهنگ ایرانی مردم خود را مکلف می دانند به افراد بی بضاعت کمک کنند که این امر خود فرهنگ تکدی گری را تشدید کرده است.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران در ادامه گفت: ما روزانه 100 تا 150 گدا را از سطح شهر جمع آوری می کنیم که از این تعداد 50 درصدشان اصلا فقیر نیستند، 35 درصد بصورت خانوادگی و عمدتا از بیگانگان هستند و کمتر از 15 درصد این افراد واقعا فقیر هستند.

هوشیار به همکاری دو ارگان در این زمینه اشاره کرد و گفت: در حالی که شهرداری متولی جمع آوری متکدیان نیست با این حال پلیس و شهرداری دست به دست هم داده اند تا این متکدیان را در درجه اول از سطح شهر جمع آوری و بعد ساماندهی کند.

حبیب الله مسعودی دیگر کارشناس برنامه درباره علت حضور گدایان در کلان شهرها گفت: کلان شهرها مکانی است که مردم زیادی در آن حضور دارند و طبیعی است که به متکدیان راحت تر کمک می شود و در بین متکدیان ، افرادی با ملیتی غیر ایرانی و آفریقایی یا پاکستان هستند که به کلان شهرها آمده اند و گدایی می کنند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به نبود گدا در تبریز گفت: ما در تبریز به دو دلیل گدا نمی بینم، علت اول به خاطر فرهنگ مردم تبریز است که اصولا به متکدیان کمک نمی کنند و علت دوم حمایت بسیار زیاد دستگاه های حمایتی است که مانع شکل گیری گدایی در این شهر است.

مسعودی با اشاره به کودکان شیرخواری که در دستان گدایان است گفت: این گدایان برای جلب ترحم مردم از این کودکان استفاده می کنند که این کودکان یا کرایه ای هستند و یا کودکان خود گدایان هستند، در حقیقت این کودکان دستمایه ای برای گدایی و کسب درآمد بیشتر هستند.

ایشان با اشاره به فرآیند توانمندسازی متکدیان گفت: این فرآیند برای معتادان و گدایان مسن نیست بلکه برای گروه هایی است که می توانند با حمایت های دولتی از تکدی گری فاصله گرفته و خود تولید کننده و کارآفرین باشند که طبیعتا این دسته از افراد بعد از شناسایی مود حمایت و آماده سازی قرار می گیرند.